آموزش ورود و بررسی اطلاعات کاربران در سامانه ارزشیابی عملکرد amalkard.org


access_time     02:12 دقیقه
file_download    دانلود فایل

راهنمای آموزشی ارزشیابی عملکرد برای ارزیابی کنندگان


access_time     03:17 دقیقه
file_download    دانلود فایل

راهنمای آموزشی ارزشیابی عملکرد برای ارزیابی شوندگان


access_time     03:27 دقیقه
file_download    دانلود فایل